About us

Trung tâm hỗ trợ thiết bị y tế Hàn Quốc tại Việt Nam là trung tâm được thành lập từ ý tưởng của Hiệp hội công nghiệp thiết bị y tế Hàn Quốc, có sự bảo trợ của Bộ Y tế thuộc Chính phủ Hàn Quốc.

Hiệp hội công nghiệp thiết bị y tế Hàn Quốc (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) được thành lập năm 1979 bởi Bộ Y tế Hàn Quốc, gồm hơn 500 công ty chuyên sản xuất thiết bị y tế, và trong hơn 30 năm phát triển, Hiệp hội luôn nỗ lực…

Sơ đồ tổ chức trung tâm

Trung tâm hỗ trợ thiết bị y tế Hàn Quốc tại Việt Nam là trung tâm được thành lập từ ý tưởng của Hiệp hội công nghiệp thiết bị y tế Hàn Quốc, có sự bảo trợ của Bộ Y tế thuộc Chính phủ Hàn Quốc.