a. Hỗ trợ A/S tại Việt Nam.
b. Hỗ trợ A/S định kỳ tại các bệnh viện.
c. Tổng đài dịch vụ khách hàng.

 


Các bài viết khác