1. Điều tra, tìm hiểu thông tin thị trường sản phẩm thiết bị y tế.
2. Tìm hiểu, cung cấp các thông tin đấu thầu.
3. Kết nối với các khách hàng lớn tại Việt Nam.
4. Dịch vụ quảng bá bệnh viện.

 


Các bài viết khác